Politika sprećavanja pranja novca

1. Sadržaj pravila o pranju novca

Pranje novca znači učešće u bilo kojoj transakciji čija se priroda ili poreklo pokušava prikriti ili lažno predstaviti, a u cilju prevođenja sredstava stečenih nezakonitim aktivnostima u legalne tokove. Pranje novca uključuje prihod od trgovine drogom kao i sredstva koja se odnose na druge ilegalne aktivnosti, uključujući prevare, korupciju, organizovani kriminal, terorizam i mnoge druge zločine. Postupak pranja novca se obično odvija u tri faze:

Plasman: unošenje gotovine dobijene kao rezultat nezakonitih / kriminalnih aktivnosti u finansijske ili nefinansijske institucije.

Slaganje: odvajanje prihoda dobijenih kao rezultat kriminalnih aktivnosti od njihovog pravog izvora preko niza složenih finansijskih transakcija. Takve transakcije su stvorene da spreče revizije, prikriju poreklo sredstava i osiguraju anonimnost.

Integracija: plasiranje opranih sredstava nazad u ekonomiju tako da očigledno ulaze u finansijski sistem kao legitimna sredstva.

Politika se primenjuje na sve zaposlene u Kompaniji i njena svrha je utvrđivanje ključnih uloga i odgovornosti za zaposlene, kao i da osiguranje poštovanja važećeg zakonodavstva u radu sa klijentima i partnerima.

2. Politika prihvatanja klijenata

Nedostatak razumevanja informacija i ciljeva koje klijent ima u trenutku ulaganja, može izložiti Kompaniju mnogim rizicima. Kako bi minimizirao takve rizike, Kompanija je razvila politiku prihvatanja klijenata. U slučajevima kada se transakcije smatraju se sumnjivim, kompanija zadržava pravo da blokira račun klijenta tokom trajanja istrage.

3. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizikom je kontinuirani proces koji ima promenljiv, dinamički karakter. Procena rizika nije izolovan događaj koji se dešava u ograničenom vremenskom periodu već permanentna aktivnost od izuzetne važnosti. Aktivnosti klijenata se menjaju na isti način kao i usluge i finansijski instrumenti koje Kompanija pruža. Isto se odnosi i na korišćenje finansijskih instrumenata i transakcija za pranje novca ili finansiranje terorizma.

4. Pravilo poznavanja klijenata (KYC)

Glavni metod za sprečavanje pranja novca je sprovođenje postupaka KYC. Potpuno poznavanje klijenata, partnera, kao i porekla njihovih sredstava vam može pomoći da identifikujete neobično ili sumnjivo ponašanje, uključujući lažne lične karte, nestandardne transakcije, promene u ponašanju ili druge pokazatelje koji se mogu koristiti za otkrivanje pranja novca.

Proces prihvatanja klijenata je sledeći:

  • Novi klijent treba da dostavi potrebne dokumente u skladu sa procedurama KYC (pasoš, ličnu kartu, dokaz o prebivalištu, boravištu itd.)
  • Potencijalni klijent treba da ispuni upitnik koji sadrži sve informacije potrebne Kompaniji.
  • Ovi podaci moraju biti sastavni deo profila klijenta, koji se izrađuje, po potrebi ažurira i čuva u Kompaniji.
  • U pojedinim slučajevima, u zavisnosti od stepena rizika, Kompanija ima pravo da od klijenta zatraži dodatne informacije, uključujući i proveru ličnih podataka.

Kompanija ažurira podatke o identifikaciji klijenta tokom celog perioda saradnje. Kompanija redovno proverava pouzdanost i usaglašenost podataka o identifikaciji klijenta i drugih informacija koje čuva.

Klijentova nesposobnost ili odbijanje da pruži tražene podatke i / ili informacije kako bi se potvrdio njihov identitet predstavlja osnovanu sumnju da je klijent umešan u poslove pranja novca ili finansiranja terorizma. U ovo slučaju Kompanija ne uspostavlja tj. prekida poslovni odnos.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas putem e-maila: office@teletrade-dj.rs

© 2000-2024. Sva prava zaštićena.

Sajt je vlasništvo kompanije Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Svi podaci koji se nalaze na sajtu ne predstavljaju osnovu za donošenje investicionih odluka, već su informativnog karaktera.

The company does not serve or provide services to customers who are residents of the US, Canada, Iran, The Democratic People's Republic of Korea, Yemen and FATF blacklisted countries.

Politika sprečavanja pranja novca

Upozorenje o rizicima

Izvršenje trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima upotrebom marginalne trgovine pruža velike mogućnosti i omogućava investitorima ostvarivanje visokih prihoda. Međutim, takav vid trgovine povezan je sa potencijalno visokim nivoom rizika od gubitka sredstava. Проведение торговых операций на финанcовых рынках c маржинальными финанcовыми инcтрументами открывает широкие возможноcти, и позволяет инвеcторам, готовым пойти на риcк, получать выcокую прибыль, но при этом неcет в cебе потенциально выcокий уровень риcка получения убытков. Iz tog razloga je pre započinjanja trgovine potrebno odlučiti o izboru odgovarajuće investicione strategije, uzimajući u obzir raspoložive resurse.

Politika poverenja

Upotreba informacija: U slučaju potpunog ili delimičnog preuzimanja i daljeg korišćenja materijala koji se nalazi na sajtu, potrebno je navesti link odgovarajuće stranice na sajtu kompanije TeleTrade-a kao izvora informacija. Upotreba materijala na internetu mora biti praćena hiper linkom do web stranice teletrade.org. Automatski uvoz materijala i informacija sa stranice je zabranjen.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se pr@teletrade.global.

Банковни
транcфери
Feedback
Lajv čet E-mail
Povratak na vrh
Izaberi lokaciju / jezik