Lãi suất

Ngân hàng
Lãi suất (%)
Thay đổi lãi suất cuối cùng (%)
Ngày xem xét cuối cùng
Cuộc họp tiếp theo
1.50%
+0.50%
2023-03-23
2023-06-22
4.25%
+0.25%
2023-03-23
2023-05-11
3.50%
+0.50%
2023-03-16
2023-05-04
4.50%
0.0%
2023-01-25
2023-04-12
-0.1%
0.0%
2015-12-19
2023-04-28
4.75%
+0.50%
2023-02-22
2023-04-05