Lãi suất

Ngân hàng
Lãi suất (%)
Thay đổi lãi suất cuối cùng (%)
Ngày xem xét cuối cùng
Cuộc họp tiếp theo
-0.25%
+0.50%
2022-06-16
2022-09-22
1.25%
+0.25%
2022-06-16
2022-08-04
0.0%
0.0%
2016-03-10
2022-07-21
1.50%
+0.50%
2022-06-01
2022-07-13
-0.10%
0.0%
2015-12-19
2022-07-21
2.0%
+0.50%
2022-05-25
2022-07-13