Lãi suất

Ngân hàng
Lãi suất (%)
Thay đổi lãi suất cuối cùng (%)
Ngày xem xét cuối cùng
Cuộc họp tiếp theo
0.50%
+0.75%
2022-09-22
2022-12-15
3.00%
+0.75%
2022-11-03
2022-12-15
2.00%
+0.75%
2022-10-27
2022-12-15
3.75%
+0.50%
2022-10-26
2022-12-07
-0.10%
0.0%
2015-12-19
2022-12-20
4.25%
+0.75%
2022-11-23
2023-02-22