Trader and Investor Interaction

An investor decided to use the Synchronous Trading service to join the Trader's successful strategy. He attached his $10 000 account to the Trader's account, which had an initial capital of $5 000. The Trader opened a 0.5 lot position and earned $500. The Investor's account copied the position 1 lot, which brought him a profit of $1 000.

A part of the Investor's profit was reserved in a special buffer account for payment of the Trader's commission, which will be taken into account in the future settlement procedure.

Investor
Trader
Commission 10%
Investor
Trader
Investor
Trader
Synchronous Trading is a system of automatic copying of trading operations between trading accounts of the Investor and the Trader in proportion to the equity used by them.
Investor's volume
Ratio
Investor's equity
Trader's equity
Trader's volume
The equity in the Investor's and Trader's accounts includes own funds, credits and bonuses.
Calculation of commissions
and mutual settlements

Suppose an Investor and a Trader have been interacting for some time. Let's examine how the results of the Trader's and Investor's balances changed, and how the Trader's commissions accumulated in the Trader's in the buffer account.

Transactions TRADER INVESTOR BUFFER ACCOUNT
Trader’s
equity
Volume,
lots
Profit
Losses
Investor's
equity
Volume,
lots
Profit
Losses
Commission
on Profit
Buffer
Account
Balance
1 5 000.00 $ 0.50 500.00 $ 10 000.00 $ 1.00 1 000.00 $ 100.00 $ 100.00 $
2 5 500.00 $ 0.30 -300.00 $ 10 900.00 $ 0.59 -590.00 $ 0.00 $ 100.00 $
3 5 200.00 $ 0.80 600.00 $ 10 310.00 $ 1.58 1 185.00 $ 118.50 $ 218.50 $
4 5 800.00 $ 1.00 800.00 $ 11 376.50 $ 1.96 1568.00 $ 156.80 $ 375.30 $
5 6 600.00 $ 1.30 1 000.00 $ 12 787.70 $ 2.51 1 930.77 $ 193.08 $ 568.38 $
6 7 600.00 $ 1.50 -700.00$ 14 525.39 $ 2.86 -1 334.67 $ 0.00 $ 568.38 $
7 7 900.00 $ 1.00 -600.00$ 13 190.73 $ 1.91 -1 146.00 $ 0.00 $ 568.38 $
8 6 300.00 $ 1.20 1 000.00$ 12 044.73 $ 2.29 1 908.33 $ 190.83 $ 759.21 $
Total: $13 190.73 $13 762.23
1
Trader's remuneration

A portion of the accumulated commission that is due to the Trader and is calculated based on the Trader's fair performance:

"Copy Trading from TeleTrade is designed with a focus on maximizing the protection of the interests of Investors and Traders of the project, ensuring fairness and transparency in their mutual settlements."
2
Refund to the Investor

Part of the accumulated commission on the buffer account, which is returned to the Investor:

3
Summary

Interaction between the Investor and the Trader during the reporting period:

How to join Synchronous Trading
Sign up

at teletrade.org and pass identity verification

Sign Up

Open

a trading or investment account in your Personal Area

Top up

your trading account any way you like

Start

copying traders' trades

© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Chuyển khoản
ngân hàng
Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền