Điều kiện giao dịch cho STANDARD

STANDARD
Min. spread
Spread hiện tại
Swap long
Swap short
Ký quỹ (%)
AUS200

Australia 200

1.10
-13
-13
0.50

AUS200

Kích thước Lot 10 AUD x AUS200 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -13

Swap short: -13

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 3: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 4: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 5: 01:50-08:30 09:10-23:00

Thứ 6: 01:50-08:30 09:10-23:00

CH20

Switzerland 20

6.0
-5.6
-10.7
0.50

CH20

Kích thước Lot 10 CHF x CH20 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5.6

Swap short: -10.7

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

CHN50

A50 China Index

10.89
-142
-142
0.50

CHN50

Kích thước Lot 10 CHN x CHN50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -142

Swap short: -142

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 3: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 4: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 5: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 6: 03:05-10:25 11:00-22:40

ES35

Spain 35

8.1
-15.2
-19.4
0.50

ES35

Kích thước Lot 10 EUR x ES35 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -15.2

Swap short: -19.4

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 09:02-19:55

Thứ 3: 09:02-19:55

Thứ 4: 09:02-19:55

Thứ 5: 09:02-19:55

Thứ 6: 09:02-19:55

EUR50

Europe 50

2.1
-6.4
-8.3
0.50

EUR50

Kích thước Lot 10 EUR x EUR50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -6.4

Swap short: -8.3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

FRA40

France 40

1.6
-10.6
-13.7
0.50

FRA40

Kích thước Lot 10 EUR x FRA40 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -10.6

Swap short: -13.7

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 08:02-21:55

Thứ 3: 08:02-21:55

Thứ 4: 08:02-21:55

Thứ 5: 08:02-21:55

Thứ 6: 08:02-21:55

GER30

Germany 30

0.0
-12
-15
0.50

GER30

Kích thước Lot 10 EUR x GER30 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -12

Swap short: -15

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-02:15 02:16-22:55

Thứ 3: 00:05-02:15 02:16-22:55

Thứ 4: 00:05-02:15 02:16-22:55

Thứ 5: 00:05-02:15 02:16-22:55

Thứ 6: 00:05-02:15 02:16-21:55

HK50

Hong Kong 50

8.0
-43
-42
0.50

HK50

Kích thước Lot 10 HKD x HK50 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -43

Swap short: -42

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 3: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 4: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 5: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

Thứ 6: 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00

J225

Japan 225

16
-5
-5
0.50

J225

Kích thước Lot 100 JPY x J225 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -5

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 02:05-19:00

Thứ 3: 02:05-19:00

Thứ 4: 02:05-19:00

Thứ 5: 02:05-19:00

Thứ 6: 02:05-19:00

UK100

UK 100

1.8
-8
-8
0.50

UK100

Kích thước Lot 10 GBP x UK100 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8

Swap short: -8

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:55

Thứ 3: 00:05-22:55

Thứ 4: 00:05-22:55

Thứ 5: 00:05-22:55

Thứ 6: 00:05-22:55

US30

Wall Street 30

0
-6
-5
0.50

US30

Kích thước Lot 10 USD x US30 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -6

Swap short: -5

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 3: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 4: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 5: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 6: 00:05-21:55

US500

US SPX 500

1.3
-8.2
-7.6
0.50

US500

Kích thước Lot 10 USD x US500 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -8.2

Swap short: -7.6

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 3: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 4: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 5: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 6: 00:05-21:55

USTech100

US Tech 100

0.0
-27.6
-26.4
0.50

USTech100

Kích thước Lot 10 USD x USTech100 Index

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -27.6

Swap short: -26.4

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 3: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 4: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 5: 00:05-22:15 22:30-22:55

Thứ 6: 00:05-21:55

XIN9

FTSE China A50

28
-1.3
-1.3
0.50

XIN9

Kích thước Lot 10

Hedging 50,00%

Cách thực hiện Market Execution

Bid
Ask
Spread

Hoa hồng: 0.000%

Swap long: -1.3

Swap short: -1.3

Lịch sử swaps

Ngày
Swap long
Swap short
empty

Lịch giao dịch (UTC + 2)

Thứ 2: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 3: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 4: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 5: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thứ 6: 03:05-10:25 11:00-22:40

Thông báo quan trọng

>Từ thứ Tư sang thứ Năm, Swap của các lệnh giao dịch trên tài khoản sẽ được tính gấp 3. Ngoại lệ: CFD US Stocks, CFD on Crypto, Swap của CFD Năng lượng (CFDs on Energies), CFD Hàng hóa (CFDs on Commodities) và CFD Indexes sẽ được tính gấp ba lần vào thứ Sáu.

ВTrong thời gian chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác của các ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00) Spread có thể tăng đột biến do thanh khoản thấp.

Khoảng cách giữa lệnh chờ trong thời điểm thực hiện giao dịch với giá thị trường phải gần bằng 2 spread. Hãy tải phần mềm giao dịch để có những số liệu cụ thể .

Trong bảng này được nêu các yêu cầu ký quỹ tối thiểu mà Công ty có thể cung cấp. Yêu cầu ký quỹ cho công cụ/nhóm công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của mỗi tài khoản giao dịch.

Cảnh báo rủi ro

Các lệnh giao dịch bán (hay còn gọi là short) của một số công cụ có thể bị cấm trong một khoảng thời gian nhất định do những hạn chế đối với các công cụ đó hay từ phía bên đối tác hoặc bởi các cơ quan quản lý. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

© 2000-2022. Bản quyền Teletrade.

Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Tầng 1, Tòa nhà St. Vincent Bank Ltd, Phố James, Kingstown, St. Vincent và Grenadines).

Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.

AML Website summary

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

Chính sách bảo mật

Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.

Feedback
Hỏi đáp Online E-mail
Lên trên
Chọn ngôn ngữ / vùng miền